رادیو دیروز 17 آذر 1397 ساعت 17:17 http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28943/ -------------------------------------------------- عنوان : مقایسه زن در اسلام با مجنون ادواری -------------------------------------------------- تابو باز هم به سراغ موضوعی دینی رفت تا با مغالطه در آن زنان را بر ضد دین تحرک کند. متن : رادیو دیروز: یکی از مغالطات مرسوم در رادیو فردا عمومیت دادن به مواردی است که نه در واقع و نه در حقیقت قابلیت تعمیم ندارند.تیتر خبری که در مورد برنامه تابو کار شده است به نحوی است که گویا اسلام شهادت زنان را از اساس قبول ندارد تیتر این است: " چرا اسلام شهادت یک زن را به اندازه یک مرد مجنون ادواری هم قبول ندارد؟" نگاه به زنان از یک جنبه اصلا کاری علمی نیست .زن همانگونه که حقوقی دارد ، وظایفی هم دارد.نگاه به زن به عنوان موجودی پست در مقایسه با مرد اصلا اسلامی نیست.مرد در مواردی دارای وظایفی است که به هیچ وجه این وظایف در تحمل زن با آن خصوصیاتی که درزن هست سنخیت ندارد.دادن نفقه و کسب روزی برای خانواده از جمله وظایفی است که اسلام بر مرد واجب کرده و زن حتی اگر درآمد هم دارد،نیاز نیست از پولش برای خانواده خرج کند.شرکت در جهاد،انجام تکالیف والد مرحوم و....ازجمله تکالیفی است که اسلام بر عهده مرد نهاده است.در برخی موارد اگر با دید رادیو فردا نگاه شود باید گفت که به مردان ظلم شده است.در مسئله ای مثل ارتداد وضع زن و مرد یکی نیست. اگر مردی دچار ارتداد شود تحت شرایطی حکم او قتل است ولی اگر زنی مرتد شود حکم او قتل نیست. دلیل این تفاوت ها، متفاوت بودن مکانیسم خلقی زن و مرد است. زیرا روحیات و اخلاق زن و مرد یک جور نیست. بر این اساس توقعی که خداوند از زن دارد با توقعی که از مرد دارد یکی نیست. خداوند زن را برای امری خلق کرده و مرد را برای هدف دیگری آفریده است. این دو گرچه از یک جنس اند ولی هرگز با هم مساوی نیستند. بنا بر این عدالت اقتضاء می کند که وظایف و تکالیف آنان هم یکسان نباشد، چرا که اگر یکسان باشد خلاف عدالت پروردگار است.از نظر اسلام بحث اداء شهادت و اطلاع رسانی به قاضی، هرگز بمنزله یک امتیاز نیست، بلکه یک وظیفه و تکلیف و مسئولیت است. پس وظایف و حقوق و شرایط متناسب با داشته ها و توانایی جنس زن و مرد برای آنها بیان شده است.شهادت زنان در محاکم قضایی اسلام اینگونه نیست که در تمام موارد مسموع نباشد.شهادت زنان در چند شاخه قابل دسته بندی است.گروه اول موارد است که شهادت در آن موارد مختص زنان است مثل مسایلی که مربوط به امور زنانه است و مردها اصلا نمی توانند در آن موارد شهادت بدهند نظیر بکارت.دسته دوم مواردی که شهادت دادن در آنها مشترک بین زن و مرد است.دسته سوم هم مواردی است که شهادت در آن مختص مردان است.باهمین دسته بندی مشخص است که شهادت زن از منظر اسلام معتبر است و قابل استماع خواهد بود.در دو دسته از سه دسته فوق به شهادت زنان اهمیت داده شده و به آن وقی نهاده شده است.در این که شهادت زن به اندازه مرد معتبر نیست دلایلی نهفته است.روانشناسان معتقدند بررسی حالات روحی وروانی زن و توانایی های جسمی او این نتیجه را به دست می دهد که زن ها زود فراموش می کنند.در برخی مسایل به جزئیات دقت ندارند.به خاطر غلبه احساسات بر عقل که از عاطفی بودن زنان نشأت می گیرد ممکن است در تحلیل مسایل عاطفه را جایگزین عقل کنند و بر طبق آن نظر بدهند.یکی از جنبه هایی که برای عدم پذیرش شهادت زن باید بدان پرداخته شود این است که اگر زنی در دادگاه بر علیه مردی شهادت بدهد و باعث شود مرد مجازات شود خاندان آن مرد و یا احیانا خود آن مرد پس از اتمام مجازات اگر در صدد بر آیند که از زن انتقام بگیرند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا زنان به اندازه مردان قدرت دارند تا از خود دفاع کنند؟جنبه دیگر در عدم پذیرش ادای شهادت زنان این موضوع ممکن است باشد که زن بعد از ازدواج تحت امر شوهرش است و اگر رضایت او را مثلا در ادای شهادت و یا حتی خروج از خانه برای شهادت دادن نتواند کسب کند مورد شاهد منتفی است.رادیو فردا به جای بررسی علل این نظر اسلام به دنبال موج سواری بر روی نتیجه این حکم است.تحریک زنان بر ضد دین اسلام چن وقتی است که رادیو فردا را به خود مشغول کرده است.