جدایی نادر و سیمین از فهیمه و مهدی!!!!

24 دی 1390 ساعت 5:18


شنیده ها از  فهیمه خضر حیدری و مهدی طاهباز


شنیده شده فهیمه خضر حیدری و مهدی طاهبازشنیده شده فهیمه خضر حیدری و مهدی طاهباز ماه گذشته یک جفت پرنده به نامهای نادر و سیمین!!! به مبلغ 4000 کرون خریده بودند از آنها دل زده شده و با اعمال شاقه آنها را به مغازه ای که خریده بودند پس دادند.صاحب مغازه که با کلنجار با این دو موفق به راضی کردنشان نبود مجبور شد با پرداخت مبلغ 3000 کرون به غائله خاتمه دهد. *کرون واحد پول جمهوری چک است.


کد مطلب: 1875

آدرس مطلب: http://radiodirooz.com/fa/doc/news/1875/

رادیو دیروز
  http://radiodirooz.com